התמודדות עם פצעי סוכרת ברגליים

אחת הדרכים להקל על ההתמודדות היום יומית עם סוגים שונים של פצעי סוכרת היא להשתמש במדרסים. באמצעות מדרסים אורטופדיים אפשר להשיג כיום שורה ארוכה של יתרונות, לשפר את איכות החיים ולאחר מכן גם למנוע בעיות נוספות.

לפרטים

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store